GENERUJ OSZCZĘDNOŚCI DZIĘKI ONE-T
szukaj

Normy europejskie zostały stworzone w celu ujednolicenia przepisów krajowych dotyczących środków ochrony osobistej w Krajach Członkowskich Unii Europejskiej. Dyrektywa Rady 89/391/EEC wprowadziła ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nakłada na pracodawców obowiązek dostarczania pracownikom odpowiednich środków ochrony osobistej. Jednocześnie wprowadziła surowe wymagania dla producentów tych środków. Obecnie przepisy te zostały przyjęte przez wszystkie kraje członkowskie UE i stanowią wsparcie dla pracodawców w procesie wyboru odpowiednich środków ochrony, w tym na przykład rękawic.

Wymagania ogólne

W celu spełnienia licznych wymagań dotyczących sektora komercyjnego, rękawice ochronne podzielono na trzy kategorie:

Kategoria I

Dla minimalnych zagrożeń

Kategoria II

Dla średnich zagrożeń, takich jak np. zagrożenia mechaniczne

Kategoria III

Dla nieodwracalnych lub śmiertelnych zagrożeń, takich jak obrażenia spowodowane substancjami chemicznymi

Wszystkie kategorie wymagają  deklaracji zgodności. Producent lub importer jest zobowiązany do udostępnienia takiej deklaracji na żądanie.

EN ISO 21420:2020

RĘKAWICE OCHRONNE - WYMAGANIA OGÓLNE I METODY BADAŃ

Norma EN ISO 21420:2020 stanowi główną normę obowiązującą dla wszystkich środków ochrony indywidualnej (ŚOI). EN ISO 21420:2020 zastąpiła wcześniej wymaganą normę EN 420:2003+A1:2009 i została przyjęta przez ISO jako standard obowiązujący na całym świecie.

Norma ta określa ogólne wymagania dotyczące wszelkich środków ochrony rąk, takich jak rękawice ochronne, uwzględniając następujące aspekty:

PROJEKT RĘKAWICY

Projekt rękawicy powinien być tak skonstruowany, aby użytkownik mógł swobodnie wykonywać codzienne czynności, nie będąc przy tym narażonym na niebezpieczeństwo, zapewniając jednocześnie najwyższy poziom ochrony zgodnie z zamierzonym zastosowaniem. W normie EN ISO 21420 nie określa się minimalnej długości rękawic, jednakże istnieją pewne normy (np. dotyczące spawania), które określają konkretne wymagania dotyczące minimalnej długości rękawic.

DOBÓR ROZMIARU RĘKAWIC

Rozmiar rękawic powinien być dostosowany do systemu rozmiarów dłoni określonego w poniższej tabeli:

HTML Table Generator
ROZMIAR ODPOWIADA OBWÓD (mm) DŁUGOŚĆ (mm)
 4 3XS  101  <160 
 5 XXS  127  <160 
 6 XS  152  160 
 7 178  171 
 8 203  182 
 9 229  192 
 10 XL  279  215 
 11 XXL  279  215 
 12 3XL  304  >215 
 13 4XL  329  >215 
       
NIESZKODLIWOŚĆ RĘKAWIC OCHRONNYCH

Norma EN ISO 21420 przykłada ogromną wagę do kwestii bezpieczeństwa, zapewniając, że środki ochrony indywidualnej (ŚOI) w postaci rękawic nie wywierają żadnego negatywnego wpływu na zdrowie ani higienę użytkowników.

W ramach tych podstawowych wymagań, norma określa:

CZYSZCZENIE

W przypadku instrukcji dotyczących czyszczenia i konserwacji, przed rozpoczęciem procesu czyszczenia konieczne jest przeprowadzenie odpowiednich testów wydajności, a następnie powtórzenie ich po osiągnięciu maksymalnej zalecanej liczby cykli czyszczenia. Rękawice muszą być oznakowane zgodnie z najniższym poziomem wydajności przed i po przeprowadzeniu czyszczenia.

WŁAŚCIWOŚCI ELEKTROSTATYCZNE

W przypadku stref ATEX, właściwości elektrostatyczne muszą zostać zweryfikowane zgodnie z normą EN 16350, wykorzystując metodę testową EN 1149-2. W nowej normie EN ISO 21420 wprowadzono dodatkowy piktogram, który można zastosować w przypadku rękawic spełniających wymagania normy EN 16350 oraz testowane zgodnie z normą EN 1149-2. Ten piktogram jest przeznaczony dla urządzeń, które są przeznaczone do użytku w obszarach zagrożonych wybuchem (strefy ATEX).

Jeśli chodzi o inne właściwości elektrostatyczne, można zastosować metodę testową EN 1149-1 lub EN 1149-3, co jest określone w instrukcji obsługi, ale nie skutkuje to dodawaniem piktogramów.

ZRĘCZNOŚĆ

Poziom zręczności jest oceniany na podstawie średnicy wałeczka, który może być podniesiony 3 razy w ciągu 30 sekund przez użytkownika za pomocą rękawicy.

POZIOM JAKOŚCI NAJMNIEJSZA ŚREDNICA WAŁECZKA (mm)
1 11.0
2 9.5
3 8.0
 4 6.5
5 5.0 
OZNACZENIA I INFORMACJE

Każda rękawica ochronna musi być oznaczona następującymi informacjami:

Jeśli niemożliwe jest bezpośrednie oznaczenie samej rękawicy, to pierwszy załącznik do opakowania musi zawierać wszystkie wcześniej wymienione informacje.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Każda instrukcja musi zawierać następujące informacje:

EN 420

WYMAGANIA OGÓLNE DOT. RĘKAWIC OCHRONNYCH

Wszystkie rękawice ochronne muszą spełniać wymagania opisane w normie. Obejmują one:

PROJEKT i KONSTRUKCJĘ RĘKAWIC

Rękawice powinny zapewniać najwyższy stopień ochrony dla obszaru w którym mają być stosowane.

BEZPIECZEŃSTWO I NIESZKODLIWOŚĆ
ZRĘCZNOŚĆ

Poziom zręczności jest oceniany na podstawie średnicy wałeczka, który może być podniesiony 3 razy w ciągu 30 sekund przez użytkownika za pomocą rękawicy.

POZIOM JAKOŚCI NAJMNIEJSZA ŚREDNICA WAŁECZKA (mm)
1 11.0
2 9.5
3 8.0
 4 6.5
5 5.0 
WYGODA I SKUTECZNOŚĆ

Rozmiary zgodne z poniższą tabelą:

ROZMIAR ODPOWIADA OBWÓD/ DŁUGOŚĆ (mm) MIN. DŁ. RĘKAWICY (mm)
6 XS 152/160 220
 7 S 178/171 230
 8 M 203/182 240
 9 L 229/192 250
 10 XL 279/204 260
 11 XXL 279/215 270
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Każda instrukcja musi zawierać następujące informacje:

EN 388

Europejski Standard EN 388:2016 ustala wymagania dotyczące testów rękawic ochronnych, które mają na celu zapewnienie ochrony przed różnymi rodzajami zagrożeń mechanicznymi, takimi jak ścieranie, przecięcie, rozdarcie i uderzenia.

A B C D E F

Odporność na ścieranie
Odporność na przecięcie ostrzem tarczowym
Odporność na rozdarcie
Odporność na przekłucie
Odporność na przecięcie ostrzem prostym
Odporność na uderzenie 

 ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE

Ocena dokonuje się na podstawie liczby cykli, jakie są potrzebne do przetarcia próbki rękawicy. Proces ten polega na wycinaniu próbek z dłoni rękawicy, a następnie pocieraniu ich standardowym papierem ściernym pod stałym standardowym naciskiem. Liczba cykli jest mierzona aż do momentu wystąpienia przetarcia w dowolnej z próbek.

 ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE OSTRZEM TARCZOWYM

Ocena opiera się na liczbie cykli potrzebnych do przecięcia próbki dłoni rękawicy przez obracające się w przeciwnym kierunku ostrze.

 ODPORNOŚĆ NA ROZDARCIE

Ocena opiera się na sile, która jest potrzebna do rozerwania próbki rękawicy.

 ODPORNOŚĆ NA PRZEKŁUCIE

Ocena opiera się na sile, która jest potrzebna do przebicia próbki za pomocą określonego szpikulca. Ważne jest zaznaczyć, że to nie to samo co odporność na przebicie ostrymi przedmiotami, takimi jak igły. Norma ISO 13997 określa tę siłę w jednostkach Niutonów (N), która jest wymagana do przecięcia próbki materiału.

 ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE OSTRZEM PROSTYM
W najnowszej rewizji normy EN 388, standardowy test na przecięcie jest nadal stosowany do materiałów, które nie tępią ostrza. Jednakże, jeśli materiały te mogą stępić ostrze, to muszą zostać poddane nowemu testowi zgodnie z wytycznymi zawartymi w ISO 13997, czyli testowi ostrzem o zmienionym nacisku. Jeśli rękawica została przetestowana nową metodą, to w przypadku tradycyjnej metody wynik zapisuje się jako “X” (nie dotyczy).
 ODPORNOŚĆ NA UDERZENIE

Rękawiczki, które posiadają specjalną ochronę przed uderzeniami na wierzchu dłoni, są testowane zgodnie z nową normą EN 13594-2015.

W ramach tego testu, obszar chroniony rękawiczki, zazwyczaj kłykcie, jest uderzany płaską powierzchnią o wadze 2,5 kilograma z określonej odległości, co tworzy energię uderzenia na poziomie 5J. Jeśli próbka osiągnęła wynik na poziomie 1, litera “P” jest dodawana do wyniku testu.

   
TEST 1 2 3 4 5
 A ŚCIERANIE [cykle] 100 500 2000 8000
 B PRZECIĘCIE [indeks] 1,2 2,5 5,0 10,0 20,0
 C ROZDARCIE [niutony] 10 25 50 75
D PRZEKŁUCIE [niutony] 20 60 100 150
 
HTML Table Generator
TEST A B C D E F
E PRZECIĘCIE WG EN ISO 13997 2 5 10 15 22 30 

TESTP
F UDERZENIE WG EN ISO 13997Pozytywny (Klasa 1 ≤ 9kN)

 

EN 374

RĘKAWICE CHRONIĄCE PRZED CZYNNIKAMI CHEMICZNYMI I MIKROORGANIZMAMI

Norma ustala kryteria, na podstawie których ocenia się odporność rękawic na działanie chemikaliów lub mikroorganizmów.

Składa się z pięciu części:

CZĘŚĆ 1  Terminologia i wymagania dotyczące przeciwdziałania zagrożeniom chemicznym. (EN ISO 374-1:2016)
CZĘŚĆ 2 Odporność na przesiąkanie. (EN 374-2:2014)
CZĘŚĆ 3 Odporność na przenikanie substancji chemicznych. (EN 374-3 zawieszona, wycofana/zastąpiona przez EN 16523-1:2015)
CZĘŚĆ 4 Odporność na degradację przez chemikalia. (EN 374-4:2013)
CZĘŚĆ 5 Wymagania dotyczące zagrożenia mikroorganizmami. (EN ISO 374-5:2016)

CZĘŚĆ 1   TERMINOLOGIA I WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZECIWDZIAŁANIA ZAGROŻENIOM CHEMICZNYM

Norma EN ISO 374-1:2016 dotyczy rękawic mających na celu ochronę użytkownika przed zagrożeniami chemicznymi. W normie tej określono wymagania dotyczące właściwości użytkowych, terminologii, symbole oraz informacje, ostrzeżenia i instrukcje, które muszą być zawarte w instrukcji dla użytkownika. Niektóre z tych wymagań są opisane w odpowiednich normach badawczych.

Warto zaznaczyć, że norma ta nie nakłada obowiązku przeprowadzania testów zgodnie z normą EN 388 dla rękawic, ale wymaga, aby spełniały one ogólne wymagania dla rękawic ochronnych określone w normie EN 420.

CZĘŚĆ 2  ODPORNOŚĆ NA PRZESIĄKANIE

Przesiąkanie to proces fizyczny, podczas którego powietrze lub ciecz penetruje materiał, przechodząc przez pory, szwy lub otwory w materiale.

W tej części normy EN 374:2014 przeprowadza się dwa testy:

CZĘŚĆ 3 ODPORNOŚĆ NA PRZENIKANIE SUBSTANCJI CHEMICZNYCH

Nowa metoda badania przenikania zgodnie z normą EN 16523-1:2015 zastępuje poprzednią normę EN 374-3:2003.

Przenikanie to proces, w wyniku którego potencjalnie niebezpieczne substancje chemiczne mogą przenikać przez materiał na poziomie cząsteczkowym. W laboratorium, przenikanie ocenia się poprzez pomiar parametru znanego jako czas przebicia.

Czas przebicia to okres, w którym potencjalnie niebezpieczna substancja chemiczna przenika przez materiał rękawicy, docierając do jej wnętrza.

Ten czas jest ustalany poprzez naniesienie potencjalnie niebezpiecznej substancji na zewnętrzną powierzchnię rękawicy, a następnie mierzenie czasu, w jakim substancja ta jest wykrywana na wewnętrznej stronie rękawicy. To pozwala określić, przez jaki okres czasu rękawica może być bezpiecznie używana w kontakcie z daną substancją chemiczną.

POZIOM123456
CZAS PRZEBICIA (min)>10>30>60>120>240>480

Mimo że testy są przeprowadzane zgodnie z normą, czynniki takie jak temperatura i rozciąganie mogą znacząco wpływać na tempo przenikania substancji chemicznych przez materiał rękawic ochronnych. Dlatego firma Granberg rekomenduje zachowanie 25% marginesu bezpieczeństwa.

W normie EN 374:2016 zdefiniowano 18 substancji chemicznych (dodano 6 nowych substancji) w celu oceny odporności rękawic.

Oto lista tych zdefiniowanych substancji chemicznych w normie EN ISO 374-1:2016:

HTML Table Generator
SUBSTANCJA CHEMICZNA CAS# KLASA
A METANOL 67-56-1 Alkohol pierwszorzędowy
B ACETANOL 67-64-1 Keton
C ACETONITRYL 75-05-8 Związek nitrylowy
D DWUCHLOROMETAN 75-09-2 Parafina chlorowana
E DWUSIARCZEK WĘGLA 75-15-0 Związek organiczny zawierający siarkę
F TOLUEN 108-88-3 Węglowodór aromatyczny
G DWUETYLOAMINA 109-89-7 Amina
H TETRAHYDROFURAN 109-99-9 Związek heterocykliczny i eterowy
I OCTAN ETYLU 141-78-6 Ester
J N-HEPTANE 142-82-5 Węglowodór nasycony
K 40% WODOROTLENEK SODU 1310-73-2 Zasada nieorganiczna
L 96% KWAS SIARKOWY 7664-93-9 Kwas nieorganiczny, utleniający
M 65% KWAS AZOTOWY 7697-37-2 Kwas nieorganiczny, utleniający
N 99% KWAS OCTOWY 64-19-7 Kwas organiczny
O 25% AMONIAK 1336-21-6 Zasada organiczna
P 30% NADTLENEK WODORU 7722-84-1 Nadtlenek
S 40% KWAS FLUOROWODOROWY 7664-39-3 Kwas nieorganiczny
T 37% FORMALDEHYD 50-00-0 Aldehyd

Rękawice mogą być uważane za odporne na substancje chemiczne tylko wtedy, gdy osiągną jeden z typów A, B lub C zgodnie z testem na przenikanie zgodnie z normą
EN 16523-1:2015.

TYP A  Co najmniej 6 substancji chemicznych musi osiągnąć co najmniej poziom 2 przenikania.
TYP B Co najmniej 3 substancje chemiczne muszą osiągnąć co najmniej poziom 2 przenikania.
TYP C Co najmniej 1 substancja chemiczne musi osiągnąć co najmniej poziom 1 przenikania.

EN374-1/Typ A
A J K L P R
EN374-1/Typ B
JKL
EN374-1/Typ C
CZĘŚĆ 4 ODPORNOŚĆ NA DEGRADACJE PRZEZ CHEMIKALIA

Aby potwierdzić, że rękawica zapewnia ochronę przed określoną substancją chemiczną znajdującą się na liście, konieczne jest przeprowadzenie zarówno testów przenikania, jak i testów degradacji. Wyniki testów degradacji powinny być zawarte w Instrukcji użytkowania, która jest dostarczana wraz z rękawicą.

Test degradacji ma na celu ocenę zmian, które zachodzą w rękawicy przed i po kontakcie z substancją chemiczną. Ten proces jest określany za pomocą testu odporności na przebicie, podobnego do testu określonego w normie EN 388:2016.

CZĘŚĆ 5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAGROŻENIA MIKROORGANIZMAMI

Rękawicę, która zapewnia ochronę przed grzybami i bakteriami, można uważać za taką, która pomyślnie przeszła test na ochronę przed przesiąkaniem zgodnie z normą EN 374-2:2013 i jednocześnie spełnia wymagania zawarte w normie EN 420.

Dodatkowo, można zadeklarować, że rękawica zapewnia ochronę przed wirusami, jeśli spełnia wymagania normy ISO 16604:2004, procedura B.

Ochrona przed bakteriami i grzybami

EN374-5
EN374-5
VIRUS

 Ochrona przed bakteriami, grzybami i wirusami.

EN 407

Norma reguluje odporność termiczną rękawic ochronnych i innych środków ochrony dłoni przed ciepłem i/lub ogniem.

Europejska norma EN 407:2020 stanowi zaktualizowaną wersję wcześniejszej normy EN 407:2004. Jednym z głównych powodów zmiany normy była konieczność uwzględnienia rękawic kuchennych, które obecnie podlegają regulacjom dotyczącym środków ochrony indywidualnej (ŚOI).

Wprowadzona zmiana w normie przyniosła także drugi piktogram, który zastępuje poprzedni symbol, nie uwzględniający ochrony przed płomieniem.

A B C D E F

Nowy piktogram dla ograniczonego rozproszenia płomienia jest stosowany w przypadku, gdy poziom wydajności w zakresie ograniczonego rozproszenia płomienia wynosi 0 lub x (nie testowano). Ten nowy piktogram ma na celu informowanie klientów, że rękawica nie zapewnia ochrony przed płomieniem. Jego wprowadzenie ma ułatwić klientom właściwy wybór ochrony dłoni, uwzględniając potrzeby związane z ochroną przed wysoką temperaturą i/lub ogniem. W przypadku rękawic, które mają właściwości chroniące przed ogniem, a ich poziom ograniczonego rozproszenia płomienia wynosi co najmniej 1, stosowany jest wcześniejszy piktogram.

W obu przypadkach, sześć poziomów odporności, które towarzyszą piktogramom, pozostaje takie same jak w poprzedniej normie EN 407:2004. Jednakże, w nowej wersji normy, usunięto wymóg testu ścieralności EN 388, zachowując jedynie test na rozdarcie. Oznacza to, że rękawice oznaczone zgodnie z normą EN 407:2020 muszą spełnić warunki odporności na poziomie 1, zgodnie z normą EN 388 dotyczącą rozdarcia. Rękawice te muszą również być zgodne z europejską normą EN 21420:2020.

Wersja normy z 2020 roku wprowadza również wymagania dotyczące minimalnej długości rękawic, które mają na celu ochronę przed małymi i dużymi rozpryskami stopionego metalu.

Aby osiągnąć poziomy wydajności 3 lub 4 w zakresie właściwości termicznych, konieczne jest przeprowadzenie testu ograniczonego rozprzestrzeniania się płomieni i uzyskanie co najmniej poziomu 3. Jeśli ten warunek nie zostanie spełniony, maksymalny poziom, który można podać dla jakiejkolwiek właściwości termicznej, wynosi poziom 2.

A B C D E F

Ograniczone rozproszenie płomienia (x, 0-4)
Odporność na ciepło kontaktowe (x, 0-4)
Odporność na ciepło konwekcyjne (x, 0-4)
Odporność na ciepło promieniowania (x, 0-4)
Odporność na drobne rozpryski stopionego metalu (x, 0-4)
Odporność na duże ilości stopionego metalu (x, 0-4)

Poziom X oznacza, że przeprowadzenie testu dla danej rękawicy było niemożliwe lub niezastosowane. W przypadku klasyfikacji rękawic zgodnie z tą normą, wyższy poziom oznacza lepszą ochronę.

 OGRANICZONE ROZPROSZENIE PŁOMIENIA

Oceniana jest na podstawie czasu, w jakim materiał nadal się pali i żarzy po usunięciu źródła zapłonu. Płomień jest utrzymywany w kontakcie z materiałem przez okres 10 sekund.

 

 

POZIOM ODPORNOŚCICZAS PO WYSTĄPIENIU PŁOMIENIA (S)CZAS PO ZAPALENIU (S)
1 ≤ 15Brak wymagań
2 ≤ 10≤ 120
3 ≤ 3≤ 25
4 ≤ 2≤ 5

 

 ODPORNOŚĆ NA CIEPŁO KONTAKTOWE

Oceniana jest na podstawie zakresu temperatur, w którym użytkownik nie odczuwa bólu przez co najmniej 15 sekund. W trakcie testów materiał rękawicy jest wystawiany na działanie wysokich temperatur, sięgających nawet 500°C. Aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony, temperatura wewnątrz rękawicy nie może wzrosnąć o więcej niż 10°C w określonym czasie (15 sekund).

POZIOM ODPORNOŚCITEMPERATURA KONTAKTOWA °CPRÓG CZASU (S)
1 100≥ 15
2 250≥ 15
3 350≥ 15
4 500≥ 15

 

 ODPORNOŚĆ NA CIEPŁO KONWEKCYJNE

Oceniana jest na podstawie zdolności rękawicy do opóźnienia transferu ciepła z płomienia. Próbka jest wystawiana na działanie płomienia, a czas potrzebny na zwiększenie temperatury wewnątrz materiału o 24°C jest mierzony.

POZIOM ODPORNOŚCIWSKAŹNIK PRZENIKANIA CIEPŁA HTI (S)
1 ≥ 4
2 ≥ 7
3 ≥ 10
4 ≥ 18
 ODPORNOŚĆ NA CIEPŁO PROMIENIOWANIA

Oceniana jest na podstawie czasu, w jakim rękawica jest w stanie opóźnić transfer ciepła ze źródła promieniowania cieplnego.

POZIOM ODPORNOŚCIPRZENIKANIE CIEPŁA T24 (S)
1 ≥ 7
2 ≥ 20
3 ≥ 50
4 ≥ 95
 ODPORNOŚĆ NA DROBNE ODPRYSKI STOPIONEGO METALU

Stopień ochrony odpowiada liczbie kropel stopionego żelaza (lub innego metalu, w zależności od potrzeb) potrzebnych do podgrzania próbki rękawicy o 40°C. To wskaźnik poziomu wydajności, który jest przypisany danej rękawicy.

POZIOM ODPORNOŚCILICZBA KROPEL
1 ≥ 10
2 ≥ 15
3 ≥ 25
4 ≥ 35
 ODPORNOŚĆ NA DUŻE ILOŚCI STOPIONEGO METALU

Na próbkę symulującą skórę, przymocowaną do próbki rękawicy, aplikuje się dawkę stopionego żelaza. Następnie mierzy się masę stopionego metalu potrzebną do uszkodzenia tej sztucznej skóry. Test nie jest uważany za zdany, jeśli krople metalu przyczepią się do próbki, próbka ulegnie przebiciu lub zapaleniu.

POZIOM ODPORNOŚCISTOPIONE ŻELAZO (G)
1 30
2 60
3 120
4 200

EN 511

RĘKAWICE CHRONIĄCE PORZED ZIMNEM (DO -50°C).

Norma EN ISO 374-1:2016 dotyczy rękawic mających na celu ochronę użytkownika przed zagrożeniami chemicznymi. W normie tej określono wymagania dotyczące właściwości użytkowych, terminologii, symbole oraz informacje, ostrzeżenia i instrukcje, które muszą być zawarte w instrukcji dla użytkownika. Niektóre z tych wymagań są opisane w odpowiednich normach badawczych.

Warto zaznaczyć, że norma ta nie nakłada obowiązku przeprowadzania testów zgodnie z normą EN 388 dla rękawic, ale wymaga, aby spełniały one ogólne wymagania dla rękawic ochronnych określone w normie EN 420.

A B C

Zimno konwekcyjne (x, min. 0, max.)
Zimno stykowe (x, min. 0, max.)
Przepuszczalność wody (x, 0/1 – po 30 min)

Poziom X oznacza, że przeprowadzenie testu dla danej rękawicy było niemożliwe lub niezastosowane. W przypadku klasyfikacji rękawic zgodnie z tą normą, wyższy poziom oznacza lepszą ochronę.

  ODPORNOŚĆ NA ZIMNO KONWEKCYJNE

Oceniana jest na podstawie właściwości izolacyjnych rękawicy. Mierzy się moc wymaganą do utrzymania stałej temperatury podgrzewanego modelu dłoni w klimatyzowanym pomieszczeniu.

ODPORNOŚĆ NA ZIMNO KONTAKTOWE

Opiera się na ocenie rezystancji termicznej materiału rękawicy, gdy jest on wystawiony na kontakt z zimnym przedmiotem.

C PRZEPUSZCZSNIE WODY

0 = przepuszcza wodę po 30 minutach od wystawienia
1 = nie przepuszcza wody po 30 minutach od wystawienia

EN 455

RĘKAWICE MEDYCZNE JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Norma ta określa wymagania i testy dla rękawic medycznych, które zostały szczegółowo opisane w Dyrektywie 93/42/EEC dotyczącej wyrobów medycznych. Dodatkowo, norma zawiera również testy służące ocenie braku otworów w rękawicach, pomiarów wymiarów rękawic oraz oceny wytrzymałości mechanicznej materiałów przed i po procesie starzenia. Jest to istotne w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa i jakości rękawic medycznych używanych w środowisku opieki zdrowotnej.

CZĘŚĆ 1   

Norma EN 455-1 obejmuje wymagania i testy mające na celu ocenę braku otworów w rękawicach. W ramach tego testu, przeprowadza się sprawdzanie szczelności, polegające na napełnieniu losowej rękawicy wodą. Próbka statystyczna, pobrana z partii rękawic, musi mieścić się w granicy akceptowalnej jakości (AQL) wynoszącej co najmniej 1,5, aby rękawice mogły być dopuszczone do badań, zabiegów lub stosowane jako rękawice chirurgiczne. Oznaczenie AQL 1,5 oznacza, że ryzyko wystąpienia otworu w rękawicy zdolnego do przepuszczenia wody, a co za tym idzie, mikroorganizmów, wynosi 1,5%.

CZĘŚĆ 2 

wyższa zręczność, słabsza ochrona. Typ zalecany do spawania TIG.

   
RĘKAWICE CHIRURGICZNE RĘKAWICE DIAGNOSTYCZNE WYKONANE Z NATURALNEJ LUB SYNTETYCZNEJ GUMY RĘKAWICE DIANGNOSTYCZNE WYKONANE Z TWORZYW TERMOPLASTYCZNYCH (NP. WINYLU)
SIŁA ZRYWAJĄCA W NIUTONACH ≥ 9.0 ≥ 6.0 ≥ 3.6
 
CZĘŚĆ 3 

EN 455-3 obejmuje wymagania i testy biologiczne. Określa ona metody badania białek (ekstrahowalne białka lateksowe odgrywają znaczącą rolę w alergii na lateks), poziomów proszków oraz endotoksyn.

CZĘŚĆ 4 

EN 455-4 obejmuje wymagania i testy określające okres trwałości. Określa ona badania w czasie rzeczywistym oraz przyspieszone, pozwalające producentom na udowodnienie, że ich produkty wytrzymają do 3 lat (zazwyczaj) bez utraty właściwości oraz że spełniać będą wymagania EN 455.

EN 12477

RĘKAWICE OCHRONNE DLA SPAWACZY

Norma ta jest stosowana w przypadku rękawic ochronnych używanych podczas ręcznego spawania, cięcia metali i pokrewnych procesów. Obejmuje ona odniesienia do wymagań zawartych w normach EN 420, EN 388 oraz EN 407.

ZGODNOŚĆ Z EN 420 Z WYŁĄCZENIEM DŁUGOŚCI

Rozmiar 6: 300mm
Rozmiar 7: 310mm
Rozmiar 8: 320mm
Rozmiar 9: 330mm
Rozmiar 10: 340mm
Rozmiar 11: 350mm

TYP A   

niższy poziom zręczności, lepsza ochrona. Typ ten jest zalecany do spawania każdego typu, który wymaga lepszej ochrony, z wyjątkiem spawania TIG*.

*Spawanie metodą TIG (Tungsten inert gas) to proces spawania wykorzystujący elektrodę wolframową do produkcji spawu.

TYP B   

wyższa zręczność, słabsza ochrona. Typ zalecany do spawania TIG.

MINIMALNA WYMAGANA OCHRONA:

Stopień ochrony odpowiada liczbie kropel stopionego żelaza (lub innego metalu, w zależności od potrzeb) potrzebnych do podgrzania próbki rękawicy o 40°C. To wskaźnik poziomu wydajności, który jest przypisany danej rękawicy.

   
WYMAGANIA NORMA TYP A TYP B
ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE EN 388 POZIOM 2 POZIOM 1
ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE OSTRZEM EN 388 POZIOM 1 POZIOM 1
ODPORNOŚĆ NA ROZDARCIE EN 388 POZIOM 2 POZIOM 1
ODPORNOŚĆ NA PRZEKŁUCIE EN 388 POZIOM 2 POZIOM 1
ZACHOWANIE PODCZAS PALENIA EN 407 POZIOM 3 POZIOM 2
ODPORNOŚĆ NA CIEPŁO KONTAKTOWE EN 407 POZIOM 1 POZIOM 1
ODPORNOŚĆ NA CIEPŁO KONWEKCYJNE EN 407 POZIOM 2 POZIOM –
ODPORNOŚĆ NA DROBNE ROZPRYSKI STOPIONEGO METALU EN 407 POZIOM 3 POZIOM 2
ZRĘCZNOŚĆ EN 420 POZIOM 1 POZIOM 4
 

Oznaczenie UKCA

Oznaczenie UKCA jest równoważne ze znakiem CE i ma zastosowanie tylko do produktów wprowadzonych na rynek Wielkiej Brytanii (Anglia, Walia i Szkocja).

Oznaczenie eac

Oznaczenie EAC ma zastosowanie do produktów wprowadzonych na rynek euroazjatycki (Rosja, Białoruś, Kazachstan, Armenia i Kirgistan). Pokazuje, że produkt jest zgodny z normami Euroazjatyckiej Unii Celnej.

Oznaczenie Food Contact Materials

Międzynarodowy symbol”bezpieczny dla żywności”. Symbol ten oznacza, że materiał używany w produkcie jest uważany za bezpieczny w kontakcie z żywnością.

Search for products

Back to Top
Product has been added to your cart